« Tilbake

Mva-eksempel: Kjøp av fjernleverbare tjenester utland

1 A B D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Ø

Ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet skal avgiftsberegningen skje etter ordningen med omvendt avgiftplikt. Dette innebærer at kjøper skal beregne, betale og rapportere utgående innførselsavgift via Mva-Meldingen. For kjøpere som driver mvapliktig virksomhet, vil avgiften være fradragsberettiget. Det er også noen vilkår som må være oppfylt for at det skal beregnes omvendt avgiftsplikt. Viser til f.eks Sticos for mer detaljer ang dette.

  1. Fakturaen fra leverandøren bokføres til kostnadskonto for tjenester uten mvakode.
  2. Mvaposteringen føres ut fra et beregnet grunnlag for importmoms. Kan føres med samme bilagnr.

Eksempel på postering i dagbok:

Fra hovedbok søk:


Tjenestefaktura, pkt 1

Tjenestefakturaen fra leverandøren bokføres til samme konto som tidligere. Ingen endring siden denne heller ikke nå skal bokføres med noen mvakode. Det skal ikke gjøres noen markering av grunnlaget slik som for varekjøp.

Mva beregnes ut fra en tilleggspostering, som bokføres som egen linje, se pkt2.
Hvis du sjekker med Sticos vil du finne at tjenester bokføres med mvakode 1, men slik mvakodene er definert i Quick så bokføres den omvendte avgiftsplikten med mvakode 86 på kontoen for Grunnlag tjenester. Se neste pkt.

Beregning og bokføring av moms på import tjenester, pkt 2
Fakturabeløpet er beregningsgrunnlaget for moms, og regnes om til norske kroner ut fra omregningskursen på leveringstidspkt.
Bruttogrunnlaget = Fakturabeløp * valutakurs * 1.25

Bruttogrunnlaget for moms bokføres debet ‘Beregningsrunnlag tjeneste innførselsavg 25%’ med mvakode 86 (eks konto 4384) og kredit ‘Motkonto beregningsgrunnlag tjenester innførselsavg 25%’ uten mvakode (eks konto 4385). Mvakode 86 utløser både en inng og en utg mva.
NB! Det er viktig at dette bokføres på en og samme bilagslinje slik eksemplet viser slik at mva beregningen blir riktig.
Siden du har tilgang til alle opplysninger når du har tjeneste fakturaen kan faktura og moms bokføres samtidig i motsetning til varekjøp som må vente på tolldeklarasjonen.